Pròrroga terminis de pagament de tributs municipals

Diumenge, 29 de març de 2020 a les 00:00

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

A la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona informa que:

- Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.

- Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Pagaments en voluntària i rebuts domiciliats amb termini fins el 4 de maig, s’allarga el període fins el 2 de juny.

Pel que fa a la recaptació en via executiva no es dictaran provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu.

Lluçà, 29 de març de 2020

Darrera actualització: 29.03.2020 | 20:44