PROJECTE D’INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DE 15KW SOBRE COBERTA DE L’ESCOLA DE LLUÇÀ

Dimarts, 30 de juny de 2020 a les 00:00

Aprovació inicial del “PROJECTE D’INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DE 15KW SOBRE COBERTA DE L’ESCOLA DE LLUÇÀ”, el Ple de la Corporació, en sessió tinguda el dia 25 de juny de 2020, va aprovar inicialment del “PROJECTE D’INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DE 15KW SOBRE COBERTA DE L’ESCOLA DE LLUÇÀ”, elaborat per la Diputació de Barcelona.

L’expedient s’exposa a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes al BOPB i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que s’hi puguin deduir al·legacions i reclamacions, amb el benentès que si no es presenten al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord, procedint-se a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva.

Darrera actualització: 30.06.2020 | 12:57