Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà relatiu a la modificació de la norma 65.

Dimarts, 30 de juny de 2020 a les 00:00

El Ple de la Corporació municipal de Lluçà, en sessió celebrada el dia 25 de juny de 2020, va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà relatiu a la modificació de la norma 65.

S’exposa l'expedient a informació pública per un termini d’un mes al BOP, i en un  diari de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i a la pàgina web municipal; per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, durant el termini esmentat, les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Darrera actualització: 30.06.2020 | 13:01