L’ESTUDI LUMÍNIC I D’OPTIMITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE LLUÇÀ

Dimarts, 30 de juny de 2020 a les 00:00

Aprovació inicial de L’ESTUDI LUMÍNIC I D’OPTIMITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE LLUÇÀ, el Ple de la Corporació, en sessió tinguda el dia 25 de juny de 2020, va aprovar inicialment L’ESTUDI LUMÍNIC I D’OPTIMITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE LLUÇÀ, elaborat per la Diputació de Barcelona.

L’expedient s’exposa a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes al BOPB i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que s’hi puguin deduir al·legacions i reclamacions, amb el benentès que si no es presenten al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord, procedint-se a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva.

Darrera actualització: 30.06.2020 | 13:05