Exposició al públic projecte Reparació del Pont del Molí de Puig-oriol

Dimarts, 9 de març de 2021 a les 00:00

ANUNCI

Mitjançant el present anunci es posa en públic coneixement, a efectes del tràmit d’informació pública que determina l’article 37.1 b) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, que per acord del Ple de la sessió ordinària de data 4 de març de 2021 s’ha resolt el següent:

“PRIMER. Aprovar el “PROJECTE REPARACIÓ DEL PONT DEL MOLÍ DEL PUIG ORIOL SOBRE LA RIERA DE LLUÇANÈS AL CAMÍ DE LA ROCA D’EN BOSC”, per un import per contracte de 97.220,08 euros al que cal afegir la quantia de 16.872,91 euros que correspon al 21% d’IVA.

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb inserció del mateix al tauler oficial d'edictes de la Corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Lluçà, link http://lluca.webmunicipal.diba.cat/actualitat/noticies/exposicio-al-public-projecte-reparacio-del-pont-del-moli-de-puig-oriol.html per tal que les persones interessades el puguin consultar a la Secretaria Municipal en hores d'atenció al públic i formular les al·legacions o suggeriments que estimin pertinents, amb el benentès que de no formular-se'n cap s'entendrà aprovat definitivament sense la necessitat de cap ulterior acord.

TERCER. Esdevinguda l'aprovació definitiva, publicar en els medis oficials abans indicats el corresponent anunci, de conformitat amb el que disposa l'article 38.2 del ROAS.

QUART. Sol·licitar, si s’escau, que es redacti informe i/o autorització, a l’administració competent, segons la legislació sectorial que sigui aplicable.”

Darrera actualització: 09.03.2021 | 15:55