Exposició al públic projecte "Reforma del Local Social"

Dimarts, 9 de març de 2021

ANUNCI

Mitjançant el present anunci es posa en públic coneixement, a efectes del tràmit d’informació pública que determina l’article 37.1 b) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, que per acord del Ple de la sessió ordinària de data 4 de març de 2021 s’ha resolt el següent:

“PRIMER. Aprovar “Memòria valorada per a la reforma d’un centre cívic i social” per un import per contracte de 106.812,62 euros al que cal afegir la quantia de 22.430,65 euros que correspon al 21% d’IVA.

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb inserció del mateix al tauler oficial d'edictes de la Corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Lluçà, link  http://lluca.webmunicipal.diba.cat/actualitat/noticies/exposicio-al-public-projecte-reforma-del-local-social.html  per tal que les persones interessades el puguin consultar a la Secretaria Municipal en hores d'atenció al públic i formular les al·legacions o suggeriments que estimin pertinents, amb el benentès que de no formular-se'n cap s'entendrà aprovat definitivament sense la necessitat de cap ulterior acord.

TERCER. Esdevinguda l'aprovació definitiva, publicar en els medis oficials abans indicats el corresponent anunci, de conformitat amb el que disposa l'article 38.2 del ROAS.

QUART. Sol·licitar, si s’escau, que es redacti informe i/o autorització, a l’administració competent, segons la legislació sectorial que sigui aplicable.”

 

Darrera actualització: 9.03.2021 | 15:41